“The average person is not specially curious about the world. Lives and needs to somehow deal with this fact, less effort this would cost him- the better. And yet learning about the world involves effort, huge, absorbing man. Most people would rather develop the opposite ability, the ability to look - not to see and to listen - not to hear.”                                          
Ryszard Kapuściński “Podróże z Herodotem”
“ Przeciętny człowiek nie jest specjalnie ciekaw świata. Ot, żyje, musi jakoś się z tym faktem uporać, im będzie to kosztowało mniej wysiłku - tym lepiej. A przecież poznawanie świata zakłada wysiłek, i to wielki, pochłaniający człowieka. Większość ludzi raczej rozwija  w sobie zdolności przeciwne, zdolność aby patrząc - nie widzieć, aby słuchając - nie słyszeć.”                                                                                   
  Ryszard Kapuściński “Podróże z Herodotem”